اخبار

آبان 9, 1402

پروژه احداث مخزن اتیلن به ظرفیت 9 هزار تن

پروژه احداث مخزن اتیلن به ظرفیت 9 هزار تن این پروژه در راستای افزایش ذخیره سازی محصول تولیدی الفین در زمان عدم دریافت الفین از سوی شرکت های همجوار و فروش بهینه محصول تولیدی تعریف و در حال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی مارون15.9 میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1404 می باشد.
آبان 9, 1402

طرح بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل مناطق نفت خیزجنوب

طرح بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل مناطق نفتخیزجنوب این پروژه در راستای صیانت از محیط زیست، کاهش آلاینده های گازی و پایداری خوراک ورودی به سایت اهواز جهت تداوم تولید واحد الفین ماهشهر تعریف و در حال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی مارون 167 میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1404 می باشد.
آبان 9, 1402

احداث واحد خالص سازی اتیلن اکساید در پتروشیمی مارون

احداث واحد خالص سازی اتیلن اکساید در پتروشیمی مارون این پروژه در راستای اجتناب از خام فروشی محصول MEG و ارزش افزوده محصول تولیدی در حال اجرا بوده، میزان سرمایه گذاری ارزی شرکت پتروشیمی مارون 12.5میلیون یورو و میزان سرمایه گذاری ریالی طرح 1900 میلیارد ریال می باشد. پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1402 می باشد.
آبان 9, 1402

پروژه دریافت گاز از کارخانه گاز و گاز مایع NGL1500 (خطوط 30 و 16 اینچی)

پروژه دریافت گاز از کارخانه گاز و گاز مایع NGL1500 (خطوط 30 و 16 اینچی) این پروژه در راستای پایداری و افزایش خوراک ورودی به سایت اهواز جهت تداوم تولید واحد الفین ماهشهر تعریف و در حال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری ارزی شرکت پتروشیمی مارون 24.5 میلیون یورو و میزان سرمایه گذاری ریالی طرح 2540 میلیارد ریال می باشد. پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1402 می باشد.
آبان 9, 1402

پروژه احداث مخزن اتیلن به ظرفیت 9 هزار تن

پروژه احداث مخزن اتیلن به ظرفیت 9 هزار تن این پروژه در راستای افزایش ذخیره سازی محصول تولیدی الفین در زمان عدم دریافت الفین از سوی شرکت های همجوار و فروش بهینه محصول تولیدی تعریف و در حال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی مارون15.9 میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1404 می باشد.
آبان 9, 1402

طرح بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل مناطق نفت خیزجنوب

طرح بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل مناطق نفتخیزجنوب این پروژه در راستای صیانت از محیط زیست، کاهش آلاینده های گازی و پایداری خوراک ورودی به سایت اهواز جهت تداوم تولید واحد الفین ماهشهر تعریف و در حال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی مارون 167 میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1404 می باشد.
آبان 9, 1402

احداث واحد خالص سازی اتیلن اکساید در پتروشیمی مارون

احداث واحد خالص سازی اتیلن اکساید در پتروشیمی مارون این پروژه در راستای اجتناب از خام فروشی محصول MEG و ارزش افزوده محصول تولیدی در حال اجرا بوده، میزان سرمایه گذاری ارزی شرکت پتروشیمی مارون 12.5میلیون یورو و میزان سرمایه گذاری ریالی طرح 1900 میلیارد ریال می باشد. پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1402 می باشد.
آبان 9, 1402

پروژه دریافت گاز از کارخانه گاز و گاز مایع NGL1500 (خطوط 30 و 16 اینچی)

پروژه دریافت گاز از کارخانه گاز و گاز مایع NGL1500 (خطوط 30 و 16 اینچی) این پروژه در راستای پایداری و افزایش خوراک ورودی به سایت اهواز جهت تداوم تولید واحد الفین ماهشهر تعریف و در حال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری ارزی شرکت پتروشیمی مارون 24.5 میلیون یورو و میزان سرمایه گذاری ریالی طرح 2540 میلیارد ریال می باشد. پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1402 می باشد.